Budapest Legenda
Budapesti kortárs építészet térképen
Budapest contemporary architecture map

Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország területén kezeli és jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozón kívül, másnak nem továbbítja.

Adatkezelő:

Név

Budapesti Építész Kamara

Székhely

1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Bírósági nyilvántartási szám

01-03-0000011

Adószám

18157523-1-42

Képviseletében eljár

Eltér István elnök

Adatvédelmi tisztviselő

Kovács Zsófia (MÉK)

e-mail

bek@bek.hu

web

www.bek.hu

 

1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Érintett írásban tájékoztatást kérhet adatkezelőtől, hogy az milyen személyes adatait, milyen forrásból, milyen jogalapon, mely adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, valamint, hogy adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította azokat. Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemre legfeljebb 8 napon belül írásban válaszol.

2. A helyesbítéshez való jog

Érintett írásban kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely kezelt személyes adatát. Adatkezelő a helyesbítést legfeljebb 8 napon belül teljesíti, a helyesbítés megtörténtéről érintettet írásban értesíti vagy a kérelem elutasításáról ugyanezen határidőben ad tájékoztatást.

3. A tiltakozáshoz való jog

Érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés azon formája ellen, amelyben adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

4. A törléshez, zároláshoz való jog

Érintett írásban bármikor kérheti kezelt adatainak törlését, illetve zárolását, amennyiben annak jogi akadálya nincs.

Adatkezelő lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 8 napon belül írásban értesíti érintettet a kérelem teljesítéséről, és egyben tájékoztatást ad a törölt adatok jogszabályban előírt kötelező őrzési időtartamáról.

A személyes adat típusától, valamint a jelen pontban leírt, érintett által érvényesíteni kívánt jogtól függően, az írásbeli értesítés történhet elektronikus úton, illetve hivatalos irat formájában.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben érintettnek az adatvédelemmel kapcsolatos kérdése merülne fel, írásban bármikor fordulhat az adatkezelőhöz tájékoztatásért.

6. Adatvédelmi Hatóság

Amennyiben érintett a személyes adatok kezelése kapcsán jogsérelmet tapasztal, vagy adatvédelmi incidensről szerez tudomást, illetve annak veszélyét észleli, úgy írásbeli panasszal fordulhat az adatvédelmi hatósághoz.

Név*

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím*

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

1530 Budapest, Pf. 5

Telefon*

+36 (1) 391-1400

E-mail*

ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Bírósági eljárás kezdeményezése

Érintett, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert, érintett választása szerint a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is meg lehet indítani.

 

Ez az oldal sütiket használ. Bővebb információ 🡢
Elfogad